Позааудиторна робота в умовах віддаленого навчання як засіб розвитку емоційного інтелекту студентів (з досвіду викладання)

Main Article Content

Ганна Онкович
Наталія Флегонтова
Ольга Ляліна

Abstract

Зовсім недавно велися довгі розмови про дистанційну освіту - як, коли, у який спосіб її запроваджувати... У розвинених країнах це вже давно не обговорювалося, а у нас... Але наші біди - ковід карантин і жахлива війна - швидко навчили нас працювати на дистанційці - віддалено. Наше завдання наразі – продемонструвати можливості розвитку емоційного інтелекту студентів на прикладі дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», представити нову форму віддаленого навчання – поза аудиторну роботу.


Google Scholar

Article Details


How to Cite
Онкович, Г., Флегонтова, Н., & Ляліна, О. (2023). Позааудиторна робота в умовах віддаленого навчання як засіб розвитку емоційного інтелекту студентів (з досвіду викладання). Scientific Collection «InterConf», (156), 153–160. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/3463

References

Новітні освітні технології сучасної медіадидактики : монографія / Г. В. Онкович, В. В. Агаркова, М. М. Боголюбова, О. М. Ляліна, А. Д. Онкович, Л.В. Редько-Шпак, Н. М. Флегонтова; За наук. ред. д. п. н., проф. Г. В. Онкович. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 156 с.

Онкович Г.В. Барановський О., Кравчук С., Корж М., Макаренко В. Розвиток медікомпетентості студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (з досвіду викладання) // Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: мат-ли V Міжн. наук. конф. м. Київ, 24 лютого, 2023 р. / Міжн. центр наукових досліджень. — Вінниця: Європ. Наук.платформа, 2023.– С. 216-221. DOI10.36074/mcnd-24.02.2023

Онкович Г.В., Флегонтова Н.М., Ляліна О.О. Соціальні мережі у розвитку медіакомпетентності особистості // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: Матеріали Міжн. науково-практичного семінару 7 грудня 2021 р.,- 219 с. – Х: Вид-во Іванченко І.С.. 2021. – 219 с. – С.117 -122.

Онкович Ганна . Медіадидактика вищої школи: український досвід //НАПН України, Ін-т вищої освіти. Вища освіта України, 2013. № 1.– С. 23-29.

Онкович Г. В. Персоналії як духовні орієнтири молоді / Г. Онкович // Рідна школа. – 1996. – Лют. (№ 2). – С. 32–34.

Онкович А. Персоналии как духовные ориентиры современной украинской молодежи: смена стереотипов / Анна Онкович, Артем Онкович // Problemy współczesnej komparatystyki / Uniwersytet іm. Аdama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut filologii rosyjskiej, zakład Komparatystyki Literasko-Kulturowej ; pod red. Haliny Chałacińskiej-Wiertelak i Wołodymyra Wasyłenki. – Poznań : UАM, 2003. – S. 259–263.

Онкович Г.В., Флегонтова Н.М., Ляліна О.О. Персоналії як духовні орієнтири сучасної молоді // Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, February 3, 2023. Chicago, USA: European Scientific Platform. РР.187-192.

Українська мова у світі: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 4 листопада 2022 року. Львів, 2022, 126 с.

Онкович Г.В., Флегонтова Н.М., Ляліна О.О. Позааудиторна робота як новітня форма дистанційного навчання (з досвіду викладання) Scientific method: reality and future trends of researching: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, March 24, 2023. Zagreb, Republic of Croatia: European Scientific Platform. Стор.198-204. DOI 10.36074/scientia-24.03.2023.

Онкович, Г.В., Флегонтова Н.М., Ляліна О.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з охорони здоров’я // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [наук. ред.: Г.І. Сотська, М.П. Вовк].– Вип. 5 (17). – К.: Талком, 2022. – С. 133-135.

Онкович Г.В., Онкович А.Д. Професійно орієнтована медіаосвіта: студентський поступ // Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practicalconference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 563-570.

Сторінки і блоги: Сергій Жадан [офіційна сторінка] https://www.facebook.com/serhiy.zhadan: Блог Продеус [https://www.youtube.com/watch?v=3I8yv5O8d_8], Блог Олександр Авраменко [https: //www.youtube.com/ watch?v=8l4NnYenR3Q]. Блог Павло Мовчан [https://www.youtube.com/ watch?v=62ZcLX8_zYk] Блог Остап Дроздов – Ягун [https://www.youtube. com/watch?v=36aggTE0jJk]; Дроздов про Крим [https://www.youtube.com/ watch?v=8uoL9LkYZ-I1]

Онкович Г.В. Професійно орієнтована медіаосвіта : з досвіду дистанційного навчання / Обрії друкарства, 2022, № 1(11). - С.233--249.

Онкович Г.В. Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 80–88.

Most read articles by the same author(s)