Analysis of the water erosion condition of soil in the Lankaran province

Main Article Content

Ulkar Akbarova
Aytaj Aliyeva

Google Scholar

Article Details


How to Cite
Akbarova, U., & Aliyeva, A. (2023). Analysis of the water erosion condition of soil in the Lankaran province. Scientific Collection «InterConf», (146), 343–347. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2695

References

Babayev.M.P., Həsənov.V.H., Azərbaycan torpaqlarının müasir təsnifatı və nomenklaturasının nəzəri əsasları(metodik tövsiyyə), Bakı, 2001. 32 s.

Əkbərova Ü.Z. Lənkəran vilayətinin cənub-şərq hissəsində su eroziyasının torpaqların münbitliyinə təsiri. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi fondu. Bakı, 2016, 193 s. (Əlyazma)

Eroziya və Suvarma ETİ-nin fond materialları, Bakı, 2013

Mustafayev X.M. Torpaq eroziyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Bakı-1974, 127 s.

Castillo C. & Gómez J. A. 2016. A century of gully erosion research: urgency, complexity and study approaches. Earth-Science Reviews, 160:300-319.

U.Z. Akbarova, U.İ.Abbasova, P.E. Abdullayeva “Causes of water erosion in Lankaran region and fight measures against it”. Scientific Collection «InterConf», (73): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (September 6-8, 2021). Melbourne, Australia, 2021. 358 p.

Ковалев Р.В. Почвы Ленкоранской области. Изд-во АН Азерб. ССР, Баку 1966, 372 с.

http://elibrary.bsu.edu.az/files/books_170/N_28.pdf