Постмодернизнің модернизмнен айырмашылығына сараптама жүргізу. Египет пен Сауд Арабиясында постмодерндік қүбылысына сипаттама жүргізу

Main Article Content

София Торбай

Abstract

Қазіргі араб əдебиетіндегі постмодернизмнің пайда болуының алғышарттары мен бастауларын анықтау, хронологиялық шеңберін жəне жаңа құбылыстың тарихи орнын анықтау, постмодернизмнің қазіргі əдеби үрдіске ену процесін түсіну. Араб постмодернизмін постфилософиялық идеялармен соңғы поэтологиялық тəжірибелерді өзіндік көркемдік синтездеу əдістерін дамытқан жəне əлемдік постмодернистік əдебиеттің бір бөлігі болған ұлттық əдебиеттің өзіндік бағыты ретінде тұжырымдамалық зерттеу.


Google Scholar

Article Details


How to Cite
Торбай, С. (2023). Постмодернизнің модернизмнен айырмашылығына сараптама жүргізу. Египет пен Сауд Арабиясында постмодерндік қүбылысына сипаттама жүргізу. Scientific Collection «InterConf», (146), 127–149. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2660

References

Словарь литературоведческих терминов. М.Просвещение. 1974 ж

Кучменко М. А. Постмодернистская структура текста: на материале романа Дж.Кошубаева «Абраг» // Теория и практика актуальных исследований: материалы VIII Международной научно - практической конференции (Краснодар, 27 февраля 2015 г.). – Краснодар, 2015ж

Затонский Д.В. «Модернизм жəне постмодернизм: талғампаз жəне талғампаз емес өнердің мəңгі айналуы туралы ойлар». М .: AST: Фолиант, 2000.256 б

Кучменко М. А. Постмодернизм и его литературная форма как культурное явление современности // Кросс - культурное пространство литературной и массовой коммуникации - 4: материалы Международной научной конференции (Майкоп, 26 - 27 ноября 2015 года)

Laszlo, Ervin (2007): Science and the Akashic Field. An Integral Theory of Everything, Rochester, Inner Traditions

Sipe, I and Pantaleo, S. (2008). Postmodern Picturebooks: Play, Parody, and Self-Referentiality. London Canada: Naisit publishers. Volume 1

Lyotard , Jean-Francois (1984): The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Theory and History of Literature, Volume 10, Minneapolis, University of Minnesota Press

Nietzsche , Friedrich (1967a): The Birth of Tragedy and the Case of Wagner, Translated, with Commentary by Walter Kaufman, New York, Random House

https://artdau.journals.ekb.eg/article_142788_a4e75800534840ebeb7f283f29b25504.pdf

Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм : мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. М. : АСТ : Фолио, 2000. 256 б

Лиотар Ж.-Ф. Переписать современность // Ступени : Философский журнал. 1994. No 2. С. 102–103

الحداثة في ميزان الإسلام: ص 18 عوض محمد القرني، ينقل عن مقال بعنوان

)اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة( منشور في مجلة )فصول )

مقال منشور في مجلة النبأ-العدد 57 -صفر 1422 /آيار 2001

Tawfik, A. (1999). The forgotten Dragosan caves. Special issue No. 1. Cairo: Modern Arab association publishing company

Tawfik, A. (2000). 36. Special issue No. 2. Cairo: Modern Arab association publishing company

Tawfik. A. (2001). Al-Abjadiya (The Alphabet). Special issue No. 3. Cairo: Modern Arab association publishing company

Al-Sani’, Rajā. Girls of Riyadh. Trans. Marilyn Booth. New York: Penguin Press, 2007

Al-Atiq, Fahd. Life On Hold. -2012у

Уотсон, 'Дж.' Постмодерндік эксперименттер 'балалар əдебиеті: тəсілдер мен территориялар. Бейсингсток, Палграв Макмиллан, бет. 320-29

https://www.madamasr.com/en/2016/02/19/feature/culture/literary-ge ms-%E2%80%8Bon-being-egyptian-and-ihab-hassans-out-of-egypt-%E2%80 %8B/

Жаксылыков А. Сны окаянных. Трилогия. – Алматы, 2005

Батыс жəне Шығыс көркем мəтіндеріндегі интертекст // Қазақстан ғылымы жəне өмірі. - 2016 ж., No4 (39)