Умови визнання туристичних ресурсів об’єктом бухгалтерського обліку

Main Article Content

Сергій Бардаш

Abstract

На підставі узагальнення результатів критичного аналізу окремих публікацій, присвячених визнанню туристичних ресурсів джерелом туристичної ренти, викладено низку тверджень (уточнення поняття «туристичні ресурси», визнання ресурсів туристичними та умов генерування ними туристичної ренти), а також умов відображення туристичних ресурсів у системі бухгалтерського обліку суб’єкта туристичного бізнесу.


Google Scholar

Article Details


How to Cite
Бардаш, С. (2023). Умови визнання туристичних ресурсів об’єктом бухгалтерського обліку. Scientific Collection «InterConf», (146), 76–80. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2652

References

Антоненко І. Я. Туристична рента як інструмент розвитку лісоресурсної сфери. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 17-20. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=3347&i=2 (дата звернення: 17.01.2023).

Бойко М. Г. Особливості утворення ренти в туризмі. Ефективна економіка. 2013, № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2448 (дата звернення: 10.01.2023).

Мельниченко О. А., Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2017. 153 с.

Печенюк А. В., Печенюк А. П. Формування регіональної ренти сільського зеленого туризму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 23. Ч. 1. С. 101-104.

Bardash, S. (2022). Economic and legal dimension of tourist rent as a factor of national tourism self-development. European Cooperation, 1(53), 54–67. https://doi.org/10.32070/ec.v1i53.137

Bardash, S., & Osadcha, T. (2022). Economic ontology of tourist rent: accounting aspect. European Cooperation, 2(54), 46–62. https://doi.org/10.32070/ec.v2i54.138

Казачковська Г. Туристична рента як інструмент економічного регулювання розвитку туризму. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/39764/15-Kazachkovska.pdf?sequence=1

Bardash, S., & Osadcha, T. (2020). Integrated rental classification of subjects of economic relations. European Cooperation, 2(46), 18–31. https://doi.org/10.32070/ec.v2i46.81

Bardash, S., & Osadcha, T. (2018). Identification of economic and legal preconditions for rent accounting. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 31-38. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-31-38

Bardash, S., & Osadcha, T. (2018). Accounting of results of rent relations. Baltic Journal of Economic Studies, 4(4), 24-32. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-24-32

Закон України «Про туризм», № 324/95-ВР від 15 вересня 1995 р. зі змінами та доповненнями від 14.07.2020, № 768-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 17.02.2023).

Державна програма розвитку туризму на 2002-20210 роки, затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2002 р., № 583. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/583-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.02.2023).

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг: навчальний посібник. К. : Альтерпрес, 2003. 436 с.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>