Застосування засобів плавання в процесі фізичного виховання студентів

Main Article Content

Наталія Базилевич
Микола Горбенко
Володимир Мовчан

Abstract

В статті висвітлені особливості застосування методики початкового плавання у фізичному вихованні студентів педагогічного ЗВО. Експериментально доведено, що початкове плавання служить комплексним вирішенням ряду важливих завдань: активного відпочинку та розваги; підтримання досягнутого рівня здоров’я; підтримання достатнього рівня рухової активності з метою зменшення ризику серцево-судинних захворювань; збільшення функціональних резервів організму з метою поліпшення або корекції здоров’я; розвитку основних фізичних якостей та навчання основам техніки плавання.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Базилевич, Н., Горбенко, М., & Мовчан, В. (2023). Застосування засобів плавання в процесі фізичного виховання студентів. Scientific Collection «InterConf+», (33(155), 513–529. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2023.045

References

Базилевич, Н., Волківський, М., & Тонконо, О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. InterConf, (95), 859-877. DOI 10.51582/interconf.19-20.01.2022.095. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.095

Звонар В.В., Петрушко М.І., Мордвінцев Г.О. Організаційно-методичні основи проведення занять з плавання : нав. посіб. Ужгород, 2021. 90 с.

Ремзі І. В., Аксьонов В. В., Аксьонов Д. В. Методика навчання плаванню: навч.-метод. посіб. Харків, 2020. 143 с.

Ткач Е. М. Плавання. Початкове навчання. Навч-метод. посіб. Чернігів. 2006. 142с.

Хіміч І. Ю. Удосконалення процесу оздоровчого плавання студентів в технічних вузах. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2010. № 1.С.131-133

Шульга, Л. М. Оздоровче плавання: Навчальний посібник. К. : Олімп. л-ра, 2008. 232 с.

Most read articles by the same author(s)