Вплив іонізуючого опромінення на протеомну гетерогенність м’язової тканини у нащадків опромінених тварин

Main Article Content

Геннадій Степанов

Abstract

Біохімічні процеси, що протікають у живому організмі, приймають участь у розвитку викликаних радіацією структурних порушень, реалізуючи первинні пошкодження. Внаслідок цього, морфологічним проявам радіаційного пошкодження передують біохімічні зсуви, що їх детермінують. У нащадків опромінених у різних дозах тварин спостерігається зниження фізичної працездатності, яке обумовлено порушенням ефективності використання креатинфосфату, зміною співвідношення активності аеробного й анаэробного метаболізму та процесів транс-дезамінування амінокислот. Серцевий м’яз відрізняється від скелетного не тільки морфологічними та функціональними характеристиками, а й в першу чергу значним вмістом мітохондрій, швидкістю обміну білків, високою інтенсивністю аеробних процесів, зокрема, реакцій циклу трикарбонових кислот, кратинфосфокінази. З урахуванням таких морфо-функціональних розбіжностей нас зацікавили різновиди індукованих іонізуючим опроміненням змін активності м’язової тканини у нащадків опромінених тварин, маючи на увазі генетичну детермінованість ймовірних патобіохімічних та функціональних м’язових дисфункцій. Мета роботи – дослідження механізмів порушення метаболічних процесів у м’язовій тканині нащадків опромінених тварин. Експериментальні дослідження проведені на статевозрілих білих щурах-самцях лінії Вістар та їх 1-місячних нащадках. Статевозрілих щурів піддавали тотальному гама-опроміненню Со60 натще. У крові опромінених щурів, а також у печінці, кістяковому та серцевому м’язах визначали вміст глікогену і глюкози, лактату і пірувату, а також креатину, креатиніну та активність креатинкінази, піруваткінази, лактатдегідрогенази, малатдегідрогенази, НАДФ-залежної МДГ, фосфоенолпіруваткарбоксикінази. В міокарді опромінених щурят, на відміну від кістякового м’яза, активність циклу трикарбонових кислот, зокрема НАД-залежної малатдегідрогенази, є значною у цитоплазмі та у мітохондріях тканини, про що свідчить вищий рівень метаболітів циклу трикарбонових кислот – малату і оксалооцту, а також активність НАДФ-залежної малатдегідрогенази. Як наслідок цього, міокард характеризується і більшим пулом аденілових нуклеотидів за рахунок АТФ. У крові нащадків опромінених тварин спостерігається гіперглікемія, що дозволяє припустити формування гіперкортицизму та посилення глюконеогенезу внаслідок опромінення. Наслідком цього, за нашою думкою, є послаблення проникненості глюкози у клітини м’язів, зменшення вмісту в них глікогену та зниження адаптації щодо фізичних навантажень нащадків опромінених тварин. Креатинкіназна система щурят функціонально є значно слабшою, ніж у статевозрілих тварин, а підвищена активність креатинфосфокінази у крові щурят може відображати посилення проникності мітохондріальних мембран тканин у порівнянні зі статевозрілими тваринами. Отримані дані вважаємо обґрунтуванням індукованих опроміненням патобіохімічних змін функціонування м’язової тканини у нащадків опромінених тварин, наслідком чого є складні багатокомпонентні патофізіологічні порушення функціонування м’язової тканини з формуванням органної та тканинної патологічної дисфункції.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Степанов, Г. (2023). Вплив іонізуючого опромінення на протеомну гетерогенність м’язової тканини у нащадків опромінених тварин. Scientific Collection «InterConf+», (33(155), 236–252. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2023.022

References

Давиденко ВМ. Радіобіологія. Миколаїв : Видав. МДАУ. 2011. 265.

Бузунов ВО, Краснікова ЛІ, Войчулене ЮС, Хабарова ТП, Терещенко СО, Домашевська ТЄ. Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС: Аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів. Журнал НАМН України. 2016; 22(2): 153–162.

Tang FR, Loke WK. Molecular mechanisms of low dose ionizing radiation-induced hormesis, adaptive responses, radioresistance, bystander effects, and genomic instability. Int J Radiat Biol. 2015; 91(1): 13-27. DOI: https://doi.org/10.3109/09553002.2014.937510

Яблоков АВ. Чернобыль: последствия катастрофы для человека и природы. Киев : Универсариум, 2011. 592

Мардашко ОО, Дімова АА, Степанов ГФ, Макулькін РФ. Човникова функція малатдегідрогеназ у м'язах експериментальних тварин. Одеський медичний журнал. 2011; 2(124): 9-1

Яцина ОІ, Вастьянов РС, Дьячкова НВ, Хархота МА, Костєв ФІ. Аденілатна система еритроцитів щурів з гіперактивним сечовим міхуром за умов його корекції лікарськими засобами гормональної енерготропної дії. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2019; 1(85): 38-43. DOI: https://doi.org/10.25040/ecpb2019.01.038

Степанов ГФ. Механізми порушення метаболiзму креатину у щурят, народжених вiд опромiнених тварин. Дис. канд. мед. наук. Одеса, 2005. 145.

Дімова АА, Мардашко ОО, Степанов ГФ. Дія монального комплексу на репродуктивне здоров’я експериментальних тварин, фізичну працездатність та радіорезистентність їх нащадків. Вісник морської медицини. 2011; 3: 168-170.

Будаленко ОІ. Стан транс-дезамінування у тканинах опромінених тварин. Вісник морської медицини. 2011; 3: 170-172.

Baynes J, Dominiczak M. Medical Biochemistry. Glasgow : Elsevier. 2023. 744.

Мардашко АА, Макулькин РФ, Попик ГС. Метаболические особенности мышечной ткани сердца и бедра крыс. Физиол. журн. 1989; 35(3): 21-26.