Azərbaycan respublikasinda kommersiya banklarinin aktiv və passivləri və onlarin xalis mənfəət(zərər) göstəricisi ilə əlaqəsinin təhlili

Main Article Content

əcər Əfəndiyeva
Aidə Kərimova

Abstract

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının apardığı aktiv və passiv əməliyyatları haqqında geniş izahat verilmişdir. Eviews proqram paketinin imkanlarından istifadə edərək Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətdə olan bankların 31.01.2018-ci il tarixindən 31.12.2021-ci il tarixinədək olan dövr üçün aylıq statistik göstəriciləri əsasında aktivlər, passivlər və mənfəət(zərər) göstəriciləri arasındakı əlaqə analiz edilərək təsviri statistikası, T-statistik, F-Fişer, Korrelyasiya asılığı və s. tədqiq edilmiş, iqtisadi-riyazi model qurulmuş, qrafik təvsvirlə təhlil edilmişdir.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Əfəndiyeva, əcər, & Kərimova, A. (2023). Azərbaycan respublikasinda kommersiya banklarinin aktiv və passivləri və onlarin xalis mənfəət(zərər) göstəricisi ilə əlaqəsinin təhlili. Scientific Collection «InterConf+», (33(155), 88–101. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2023.009

References

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının hüquqi aktları, nəşrləri, statistik göstəriciləri, Bakı – 2022

Э.Г.Оруджев.О некоторых актуальных математических аспектах изучения финансовых рынков. Вестник БГУ, серия физ.мат. наук, 2009, № 3, cтр.45-49

Ализаде, А. (2020). Эконометрический анализ двух детерминантов торгово-экономических отношений между Украиной и Азербайджаном. InterConf, № 37, с. 118-128, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/6822. [

Оруджев, Э. Г., & Ализаде, А. Р. (2020). Коинтеграция Торгово-Экономических Отношений между Азербайджаном и Украиной. Journal of Contemporary Applied Mathematics, 10(1), с. 83-97

Оруджев, Э. Г. О., & Гусейнова, С. М. Г. (2020). Коинтеграционный анализ взаимовлияния ВВП Азербайджана, России, Беларуси и Казахстана. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, (4 (124)), с. 31-41.

Orudzhev, E., & Alizade, A. (2021). Cointegration analysis of the impact of Azerbaijan and Ukraine GDPs on the trade turnover between these countries. Journal of International Studies, 14(3), с. 274-290 DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-3/18

Orudzhev, E. G., & Huseynova, S. M. (2020). About one cointegration issue of trade relations Azerbaijan, Russia, Belarus. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (JARDCS), 12(6), с. 1385-1394.

Orudzhev E.G., Huseynova S.M. On One Co-Integration Issue of Trade Links of Azerbaijan, Russia, Belarus and Kazakhstan. Statistics and Economics. 2020;17(2):29-39. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/ 2500-3925-2020-2-29-39 DOI: https://doi.org/10.21686/2500-3925-2020-2-29-39

Orudzhev E. G., Ayyubova N. S. Empirical analysis of the factors affecting the balance of payments in Azerbaijan //Актуальні проблеми економіки.– 2016.–Т. 181. – № . 7. – c.400-410.

Orudzhev E.G., Ayyubova N.S. Some systematic and statistical aspects of the decision o the Central Bank of Azerbaijan to devalue the manat (dated February 21, 2015) // Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics; V. 3, No 1, 2015, July, pp. 59-67. https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1522774805301375283&btnI=1&hl=en [11] Рустамова Л.А., Керимова У.Я.. Эфендиева Х.Д. Исследование Коинтеграционной Связи Между Различными Денежными Агрегатами и Индексом Потреби-тельских Цен, Scientific Collection «Interconf», 2021, No 93, 25-31, DOI: 10.51582/interconf.21-22.12.2021.004. [12] Рустамова Л.А., Керимова У.Я.. Эфендиева Х.Д. Анализ долгосрочных связей между денежной массой и индексом потребительских цен Азербайджанской Республики, Jurnal Статистика и экономика, 2022, 4-13, https://doi.org/10.21686/2500-3925-2022-4-4-13 [13] Orucov, E. Q. Ekonometrika. Bakı: AFPoliqraf, 2018