Effects of oil and natural gas industry on Azerbaijan economy

Main Article Content

Mohubbat Huseynov

Abstract

When macroeconomic indicators are taken into account, it is seen that Caspian energy resources are important for the Azerbaijani economy to re-adapt to the world economy and to restructure the economy. After the years of independence, the agreements made regarding the energy sector and the activities carried out in this context provided an opening to the economy. The existence of the oil industry in Azerbaijan for many years and the inability to find an alternative energy source to oil have increased the importance of the country and the oil industry. In the article, the effects of the oil sector in the economy of Azerbaijan are mentioned.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Huseynov, M. (2023). Effects of oil and natural gas industry on Azerbaijan economy. Scientific Collection «InterConf+», (33(155), 8–15. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2023.001

References

Gouliyev, R. (1997). Oil and Politics. London: Liberty House Press, p. 183.

Hacızadə. E.M., Paşayev. T.Ə. Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri (monoqrafiya) Azərbaycan dilində. Bakı. «Elm» 2000. 200 s.

Hacızadə E.M. Neft təsərrüfatinin iqtisadi strukturunun modernizasiyası Bakı, Elm, 2003, 512 s.

Ibrahimov, Rovshan (2012). “The Energy Policy Of Azerbaijan: Quest for Alternative Energy Transfer Lines.” Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kuruluğu, 7(14): 125-148.

Osman. N.A., Süleymanov. E. Azərbaycan İqtisadiyyatı, “Yenilənmiş ikinci nəşr”, Bakı, 2016, Şərq-Qərb mətbəəsi, 412 s.

Somuncuoğlu, Tuğrul. Azerbaycan Ülke Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEM, Ankara, 2011.

Мороз, Алена (2006). "Нефтегазовая Отрасль Азербайджан приобретает Свежее Дихание". Журнал Регион Плюс, 6(6):8.

Veliev, Cavid (2006). Azerbaycan Dış Politikasının Enerji Boyutu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s. 174-222

https://republic.preslib.az/az_a7-8.html