Технології Big Data в системі адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі

Main Article Content

Вікторія Гросул
Іван Шинкаренко

Abstract

Сучасні підприємства роздрібної торгівлі щодня генерують величезну кількість інформації, яка може бути представлена у формі структурованих та неструктурованих масивів даних, які потенційно містять цінну інформацію, здатну створити конкурентні переваги. У зв’язку з цим виникає необхідність використання інструментів аналізу великих масивів даних (Big Data). Сформовано комплекс основних переваг Big Data в системі адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

Article Details


How to Cite
Гросул, В., & Шинкаренко, І. (2023). Технології Big Data в системі адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 15–20. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.002

References

Гнітецький Є В. Big data в маркетингу: орієнтація на споживача. Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. 2017. № 14. С. 281-285. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108730

Кушнірецька І. І. Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. Аналіз інформаційних ресурсів системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у Web-середовищі. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2014. № 805. С. 162-169.

Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал: монографія / За ред. В.П. Вишневського та С.І. Князєва; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. Київ, Академперіодика, 2020. 188 c.

Solomon M. R. Consumer Behavior. Buying, Having, and Being. Pearson Prenctice. – 2017. – С. 783.

Digital 2022: global overview report. URL: https://datareportal.com/ reports/digital-2022-global-overview-report

Goldfein J. Big Data & Marketing: Value, Problems, and Solutions [Электронный ресурс] / Joshua Goldfein. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mercurycreative.net/blog/digital/big-data-marketing.