Флюїдні включення у мінералах базальтів Західної Волині, як індикатор умов формування самородно-мідного зруденіння

Main Article Content

Наталія Бацевич
Ігор Наумко
Лариса Телепко

Abstract

За даними мінералофлюїдологічних досліджень прожилково-вкрапленої мінералізації (анальцим, стильбіт, кварц, кальцит) у базальтах трапової формації нижнього едіакарію Західної Волині виявлено температурний режим і склад флюїдів періоду формування Сu-зруденіння, що сприяє відтворенню мінералого-генетичних особливостей міденосних парагенезів. Оптимальні температури гомогенізації первинних включень складають 325–230 °С для цеолітів і 235–50 °С – кальцитів із лавобрекчій, що вказує на середньотемпературні (мезотермальні) умови мінералогенезу за важливої участі азоту та хлору. Це дає змогу прослідкувати еволюцію флюїдного режиму у геологічних умовах утворень усієї трапової формації, зокрема щодо рудної речовини, яка відділилася від силікатного розплаву, з подальшим перерозподілом і локалізацією на певних горизонтах.

Article Details


How to Cite
Бацевич, Н., Наумко, І., & Телепко, Л. (2023). Флюїдні включення у мінералах базальтів Західної Волині, як індикатор умов формування самородно-мідного зруденіння. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 392–409. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.041

References

Бацевич Н.В., Наумко І.М., Білик Л.К. Петрохімічні особливості вулканітів трапової формації зони зчленування Волинського палеозойського підняття і Волино-Подільської монокліналі // Геодинаміка – 2016. – № 1 (20). – С. 75–93. DOI: 10.23939/jgd 2016.01.075. DOI: https://doi.org/10.23939/jgd

Бацевич Н.В., Федоришин Ю.І., Наумко І.М. Петрографічні особливості базальтів лучичівської світи трапової формації едіакарію Західної Волині у зв’язку з міденосністю // S 40 Scientific Collection «InterConf», (105): with the Proceedings of the 5 th International

Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for The Development of Scientific Research» (April 19–20, 2022). – Orléans, France: Epi, 2022. – Р. 318–336. DOI: 10.51582/interconf.19-20.04.2022.032. (Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.04.2022.032

Борисенко А.С., Боровиков А.А., Житова Л.М., Павлова Г.Г. Состав магматогенных флюидов, факторы их геохимической специализации и металлоносности // Геология и геофизика. – 2006. – Т. 47. – № 12. – С. 1308–1325.

Воловник Б.Я. Трапповая формация Волыно-Подолии // Тектоника и стратиграфия. – 1975. – Вып. 8. – С. 28–33.

Горяинов И.Н., Архипова А.И. Никелистое железо в оливине норильских дифференцированных интрузий // Докл. АН СССР. – 1978. – Т. 241. – № 4.– С. 940–942.

Деревська К.І., Безугла М.В., Радзівіл В.Я., Александров О.Л. Температурний режим формування мідної мінералізації в трапах Волині // Наукові праці інституту фундаментальних досліджень – Київ: Знання України. – 2001. – С. 48–52.

Дубинин М.М. Введение // Синтетические цеолити. – М: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 5–6.

Зиновенко Г.В. Балтийско-Приднестровская зона перикратонных опусканий / Под ред. Р.Г. Гарецкого. – Минск: Наука и техника, 1986. – 215 с.

Зотов И.А. О роли трансмагматических флюидов в генезисе магматогенных рудных месторождений // Сов. геология. – 1980. – № 1. – С. 45–57.

Калюжный В. А. Основы учения о минералообразующих флюидах. – Киев: Наук. думка, 1982. – 240 с.

Квасниця І. В., Павлишин В. І., Косовський Я. О. Самородна мідь України : геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис. – Київ: Логос, 2009. – 171 с.

Коржинский Д.С. Взаимодействие магм с трансмагматическими флюидами // Зап. ВМО. – 1977. – Ч. 106. – С. 173–178.

Коржинский Д.С. Метамагматические процессы // Изв. АН СССР, серия геол. – 1973. – № 12. – С. 3–6.

Лазаренко Є.К., Матковський О.І., Винар О.М. і ін. Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1960. – 510 с.

Мельничук В.Г. Геологія та міденосність нижньовендських трапових комплексів південно-західної частини Східноєвропейської платформи: Автореф. дис. ... д-ра геол. наук. – Київ, 2010. – 36 с.

Наумко І.М. Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів): Автореф. дис. ... д-ра геол. наук. – Львів, 2006. – 52 с.

Наумко І.М., Сворень Й.М. Про шляхи втілення глибинного високотемпературного флюїду в земну кору // Доп. НАН України. – 2008. – № 9. – С. 112–114.

Наумко І. М., Федоришин Ю. І., Бацевич Н. В. Флюїдно-лікваційна гіпотеза походження самородномідної мінералізації у вулканітах

трапової формації Західної Волині // Доп. НАН України. – 2016. – № 9. – С. 69–78. DOI: https://dx.doi.org// 10.15407/dopovidi2016.09.069.

Наумко І.М., Федоришин Ю.І., Нестерович Н.В. Вплив ідей академіка Євгена Лазаренка на розвиток досліджень особливостей флюїдного режиму мінералогенезу мідевмісної трапової формації нижнього венду Західної Волині // Мінерал. зб. – 2012. – № 62. – Вип. 2. – C. 4–17.

Наумко І. М., Федоришин Ю. І., Нестерович Н. В., Телепко Л.Ф., Сахно Б.Е. Умови формування прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах лучичівської товщі трапової формації зони зчленування Волинського палеозойського підняття і Волино-Подільської монокліналі Західної Волині // Доп. НАН України. – 2013. – № 10. – С. 116–123.

Нестерович Н. В. Геохімія флюїдів середовища формування міденосних параґенезів у вулканітах трапової формації зони зчленування Волинського палеозойського підняття і Волино-Подільської монокліналі: Автореф. дис. … канд. геол. наук (прирівнюється до доктора філософії). – Львів, 2014. – 20 с.

Олейников Б.В., Округин А.В., Томшин М.Д. и др. Самородное минералообразование в платформенных базитах. – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1985. – 188 с.

Приходько В.Л., Косовский Я.А., Иванив И.Н. Перспективы меденосности вулканогенных образований волынской серии Луковско-Ратновской горстовой зоны // Геол. журн. – 1993. – № 4. – С. 138–143.

Реддер Э. Флюидные включения в минералах. – М: Мир, 1987. – Пер. с англ. Д.Н. Хитрова – Т. 1. – 558 с.

Самборська І. А. Реакційні взаємовідношення ксеногенного кварцу та уламків гранітоїдів з базальтами та долеритами // Геохімія та рудоутворення: Зб. наук. праць ІГМР НАН України. – 2007. – № 25. – С. 67–70.

Скакун Л.З, Ткачук А.М., Мельничук В.Г. Типи цеолітових асоціацій в гідротермальних утвореннях волинської серії // Мінерал. зб. – 2003. – № 53. – Вип. 1–2. – С. 4–13.

Файф У. Прайс Н., Томпсон А.У. Флюиды в земной коре. – М. : Мир, 1981. – Пер. с англ. П.П. Смолина. – 436 с.

Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсне системы. – М.: Химия, 1982. – 400 с.

Шашкина В.П. Цеолиты из базальтов Волыни // Мин. сб. Львов. геол. о-ва. – 1958. – № 12. – С 380–395.

Bakumenko I.T., Fedoryshyn Yu.I. Melt inclusions in plagioclases of Volynian basalts // Mineralogical Museums. – Saint-Peterburg:

Department of Mineralogy, SPbSU, 2005. – Р. 215.

Naumko I., Batsevych N., Fedoryshyn Yu., Pavlyuk M., Myshchyshyn Yu., Repyn I. Peculiarities of the distribution of thickness and paleosurface relief of basalts of Luchychi strata (Western Volyn) // Geodynamics. – 2021. – No 1 (30). – P. 36–47. DOI: https://doi.org// DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2021.01.036

23939/jgd2017.01.036. DOI: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2017/01/036

Zotov I.A., Korzhinskii D.S., Pertsev N.N. Transmagmatic fluids and magmatogenic ore formation: A problem of mantle ore sources // In

Vol. Proc. Sixth quadren. IAGOD symp. Stuttgart: Nagele und Obermiller. – 1984. P. 131-138.