Взаємодія суб’єктів державної антикорупційної політики з громадськістю щодо її формування і реалізації

Main Article Content

Наталія Гришина
Карина Ростовська

Abstract

У статті досліджуються основні напрями, форми та види залучення громадськості до участі у формуванні антикорупційної політики, з’ясовується стан правового регулювання цих процесів у ретроспективному та позитивному аспектах. З’ясовано, що однією із форм залучення громадськості до участі у формуванні антикорупційної політики в приватному секторі є комплаєнс-практика. Прийняття антикорупційних програм дозволить удосконалити комплаєнс-політику юридичних осіб, спрямовану на запобігання та попередження вчинення їх працівниками корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, а також на забезпечення відповідності діяльності юридичної особи вимогам антикорупційного законодавства. Впровадження комплаєнс-заходів у приватному секторі сприятиме більш ефективному розробленню та виконання антикорупційних програм. Зроблено висновок, що напрямами взаємодії із громадськістю у сфері формування та реалізації антикорупційної політики є : інформаційний; консультаційний; участь у розроблені проекту державної антикорупційної політики; створення громадських рад; участь у процесі формування суб’єктів антикорупційної політики; проведення та участь у антикорупційних експертизах; участь у законотворчій діяльності; проведення досліджень з питань запобігання корупції; громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції; проведення конференцій, форумів, засідань тощо; проведення громадського обговорення. Запропоновані переліки напрямів, форм та гарантій взаємодії суб’єктів державної антикорупційної політики та громадськості, які повинні бути відображені у державній антикорупційній політиці.

Article Details


How to Cite
Гришина, Н., & Ростовська, К. (2023). Взаємодія суб’єктів державної антикорупційної політики з громадськістю щодо її формування і реалізації. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 283–294. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.031

References

Глушко Є.В. Адміністративно-правове забезпечення участі громадскості у протидії корупції. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Глушко Євген Валентинович. – Київ, 2015. – 248 с.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // United Nations Office on Drugs and Crime. – Режим доступа: http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-r.pdf

Закон України Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text

Шпильовий І.М. Роль держави у створенні та розвитку громадянського суспільства [Текст] / І. М. Шпильовий // Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку; Ю.П. Сурмін, Т.П. Крушельницька, В.В. Карлова [та ін.]. – К. : НАДУ, 2008. – 56 с.

Задорожний С.А. Місцева влада як посередник між правоохоронними органами та громадянським суспільства у сфері протидії корупції [Текст]/ С.А.Задорожний // Університетські наукові записки. – Хмельницький університет управління і права. – 2014. – № 3(51). – С. 225–230.

Задорожний С.А. Механізм запобігання і протидії корупції в органах місцевої влади/ С.А.Задорожний // Дис. ...канд-та з держ. управл.: 25.00.02/ Національна академія державного управління при Президентові України. − Київ, 2016. – 251 с.

Валюшко І.В. Інститути громадянського суспільства у системі антикорупційної політики держави. Дис. ...канд-та. юрид. наук: 12.00.07/ Національний інститут стратегічних досліджень. − Київ, 2017. – 217с.

Національна стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 2021-2026 роки. Указ Президента України від 7 вересня 2021 року № 487/2021 https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/487/2021#Text

Кабінет Міністрів України № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF

Т.І. Созанський, В.В. Луцик Повноваження Національного агентства запобігання корупції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, № 1, 2018. – с. 302-314

Глушко Є.В. Адміністративно-правове забезпечення участі громадськості у протидії корупції. Дис. ...канд-та. юрид. наук: 12.00.07/ Університет сучасних знань. − Київ, 2015.. – 248с.

Білецький А.В. Корупція у приватному секторі та роль громадськості у її запобіганні / А. В. Білецький // Проблеми законності. - 2016. - Вип. 135. - С. 157-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pz_2016_135_18 DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.135.82919