Дослідження окремих аспектів генезису поняття «Культура»

Main Article Content

Вікторія Ходунова

Abstract

У статті розглянуто загальнонаукові положення щодо проблеми «культури». Виокремлено понятійно-категоріальний апарат, за допомогою якого констатовано, що поняття «культура» це неоднозначне, полісемантичне, багатозмістове поняття, яке характеризується як сукупність матеріальних і духовних надбань, що відбивають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і втілюються у результатах продуктивної діяльності; життя людей, яке виражається в найрізноманітніших моделях їхньої поведінки та засобах і продуктах їхньої діяльності: в ідеях, ідеалах, нормах та цінностях.

Article Details


How to Cite
Ходунова, В. (2023). Дослідження окремих аспектів генезису поняття «Культура». Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 169–175. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.020

References

Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук та ін. – НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. –- К.: Абрис, 2002. – С.379.

Культурологія: навч. пос./ Є.А.Подольська, В .Д. Лихвар, К. А. Іванова – К: 2005. –392с.

Томашевський В. В. Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Томашевський Володимир Володимирович. –Кривий Ріг. –2020 – C.362.

Кузнєцова Т. В. Психологія культури. Психол. філос. Аналіз. – К.: МАУП, – 2005. – 152 с.

Kroeber A.L., Kluckhohn С. Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions // Papers of the Peabody Museum of American Archeology and Ethnology. Cambridge – 1952. P. 155, 169.

Морфологія культури: тезаурус / за ред. проф. В. О. Лозового. – Харків: Право, 2007. – С. 82.

Кизима В. В. Культурологія і сучасна методологія гуманітарного пізнання. Вісник НАН України № 5. – К.: 2001. – С. 13-25.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С. 108‒109.

План-проспект ілюстрованої «Історії української культури» у 5-ти томах – К.: 1992.

Бабенко Т. Формування професійної культури педагога. / Т. Бабенко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 140. – С. 31-34.

Прокоф’єва, К. А. Поняття культури: методологія вивчення / Національний гірничий університет. Інститут гуманітарних проблем. Tertia: Альманах. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – С. 131–145.