Сучасна стратегія методологічних підходів до підготовки фахівців у ЗВМ(Ф)О в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України

Main Article Content

Юлія Федченко
Ольга Кравченко
Ігор Козинець

Abstract

У роботі проаналізовано сучасну стратегію методологічних підходів професійної підготовки фахівців у ЗВМ(Ф)О в умовах збройної агресії російської федерації проти України. Визначено закономірності й принципи ефективної підготовки майбутнього фахівця засобами інноваційних технологій, окреслено перспективи досліджень. Сучасна стратегія методологічних підходів у підготовці фахівця медичної галузі є вирішальними для наукового обґрунтування ефективної професійної підготовки. Визначено ефективність професійної підготовки майбутнього медичного працівника засобами інформаційно-комунікаційних технологій в умовах збройної агресії російської федерації проти України.

Article Details


How to Cite
Федченко, Ю., Кравченко, О., & Козинець, І. (2023). Сучасна стратегія методологічних підходів до підготовки фахівців у ЗВМ(Ф)О в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 156–168. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.019

References

Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до іннов професійної діяльності: дис. ... докт. пед. наук / І. В. Гавриш. – Луганськ, 2006. – 572 с.

С. М. Гончаров, Методи, форми та інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу, Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія. Ужгород, Україна: ЗакДУ, 2011.

Завгородня Т.К., Стражнікова І.В. Методологічні засади педагогічних досліджень: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2021. 120 с

Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Х.: ОВС, 2002. – 400 с.

Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Ф. Янушкевич. – М.: Высш. школа, 1986. – 135 с.

Хрыков Е. Н. Теоретические основы внутришкольного управления / Е. Н. Хрыков. – Луганск: Альма матер, 1999. – 118 с.

Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческойличности / В. И. Андреев. – М.: МГУ, 1988. – 238 с.

Костікова І. І. Стан і перспективи інформатизації вищої освіти / І. І. Костікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 7. – С. 74–78.

Костікова І. І. Вплив комп’ютерних технологій на підготовку викладача до занять / І. І. Костікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 23. – С. 40–45.

Операційний план реалізації у 2022 ‒ 2024 роках Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022 ‒ 2032 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 286-р. URL: https://www.kmu. gov.ua/npas/proshvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini-na-20222032-roki-286-. 8. Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 235. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0235729-22#Text.

Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022 ‒ 2032 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 286-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strate giyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-vukrayini-na-20222032-roki-286-.

J. C. Sánchez Prieto, S. Olmos Migueláñez, and F. J. García-Peñalvo, Understanding mobile learning: devices, pedagogical implications and research lines. Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, № 15(1), Р. 20-42, 2014. DOI: https://doi.org/10.14201/eks.11651

J. C. Sánchez Prieto, S. Olmos Migueláñez, and F. J. García-Peñalvo, ICTs Integration in Education: Mobile Learning and the Technology Acceptance Model (TAM).Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM’14), Salamanca, Spain, October 1 ‒ 3, Р. 683-687, 2014. DOI: https://doi.org/10.1145/2669711.2669974

Ya. Crus, S. Assar, I. Boughzala, Exploring Teacher’s Perception and Potential Use of Mobile Learning in a Business School. AMCIS, 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: https://aisel.aisnet.org/amcis2012/ proceedings/ISEducation/26. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCITechnol.2012.6285824