Особистісна зрілість майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності як чинник формування їхньої успішної професіоналізації

Main Article Content

Анжела Демченко
Катерина Пасинчук

Abstract

У статті розглядаються питання визначення сутності та формування особистісної зрілості майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності у процесі професійної підготовки.

Article Details


How to Cite
Демченко, А., & Пасинчук, К. (2023). Особистісна зрілість майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності як чинник формування їхньої успішної професіоналізації. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 140–148. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.017

References

Черкашин А. І. Дефініція особистісно–професійна зрілість у психологічних дослідженнях. Право і безпека. Х. : № 3, С. 157 – 161.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / За ред. В. Шапаря. Харків. : Прапор, 2009. – 672 с.

Дьоміна Г. А. Психологічні особливості формування та активізації особистісної зрілості / Г. А. Дьоміна // Практична психологія та соціальна робота, 2006. – № 5. – С. 24 – 31.

Потапчук Л. В. Психологічні особливості становлення особистісної зрілості старшокласників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.09. «Вікова та педагогічна психологія» / Л. В. Потапчук. – К., 2001. – 20 с.

Штепа О. С. Дефініція особистісної зрілості / О. С. Штепа // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Вип. 16 (19). – С. 149 – 157.

Темрук О. В. Розвиток особистісної зрілості майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна психологія» / О. В. Темрук. – К., 2006. – 21 с.

Лукасевич О. А. Особливості досягнення особистісної зрілості студентами вищого навчального закладу / О. А. Лукасевич // Науковий часопис НПУ імені м. П. Драгоманова. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені м. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Серія № 12. – Ч. ІІ. – С. 67–71.

Антонова Н. О. Психологічна зрілість як основа готовності до професійної діяльності психолога / Н. О. Антонова, Л. І. Рибачук // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 7. – С. 29–43.