Аргументування ролі облікової політики як системоутворюючого інструменту в бухгалтерському просторі підприємництва

Main Article Content

Аліна Сакун
Олександр Пристемський

Abstract

В статті визначено сутність і зміст поняття «облікова політика», розкриті теоретичні положення та нормативне її регулювання. Розглянуті практичні методи розробки і реалізації облікової політики та охарактеризовано її призначення в обліковій та контрольній підсистемах підприємництва. Визначено, що облікова політика відіграє роль не тільки як сукупність певних правил та методів забезпечення інформації, а й як окремий інструмент в системі управління діяльністю підприємства. А також таким інструментом, що допомагає управлінському персоналу організувати облік таким чином, щоб максимально задовольнити свої інформаційні потреби в контексті управління бізнес-процесами в нинішніх умовах.

Article Details


How to Cite
Сакун, А., & Пристемський, О. (2023). Аргументування ролі облікової політики як системоутворюючого інструменту в бухгалтерському просторі підприємництва. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 80–90. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.009

References

Сакун А., Келлер Ю. Необхідність розробки облікової політики для ефективного управління діяльністю суб’єктів підприємництва // Actual problems of practice and science and methods of their solution. Abstracts of the IV International Scientific and Practical Conference Milan, Italia 2022. Pp. 193−197. URL: https://eu-conf.com.

Дехтяр О. В. Облікова політика в системі управління підприємством і її правове забезпечення: монографія. Тернопіль, 2018. 97 с.

Пристемський О. С., Сакун А. Ж. (2021). Вдосконалення теоретичних та методологічних аспектів функціонування системи бухгалтерського обліку. Ефективна економіка,(4). http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=8769 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.1 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.1

Про затвердження НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ МФУ від 07.02.2013 р. № 73 : станом на 10 серпня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки : МСБО 8 від 01.01.2005р.: станом на 01.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/929_020#Text.

Мулик Т.О. Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням. Глобальні та національні проблеми економіки.– випуск № 4, березень 2015. URL:http://global-national.in.ua

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ. 2014. 373 с.

Сакун А. Облікова політика як інструмент управління діяльністю підприємства // Science, research, development. Economy. Accounting and Auditing – 48 (Наука, дослідження, розвиток. Економіка. Облік і аудит – 48). Paris, 2021. С. 42–46.