EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON HUMAN RESOURCES PLANNING IN HOTEL BUSINESSES

Main Article Content

Ezgi Hazal
Demir Mahmut

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of digital transformation on human resources planning in hotel businesses. In the study, it will be revealed how innovative processes, systems and tools such as new technology smart applications, automation systems, robots, online transactions used in hotel businesses within the scope of digital transformation affect human resources planning qualitatively and quantitatively. The research population consists of the general managers and human resources managers of the 5-star hotels operating in Turkey, which have developed in terms of digital transformation. The research will be carried out in Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya and Bodrum, as the hotels that have completed the digital transformation in the hotel industry in Turkey are still limited and they operate in different provinces throughout the country. The research will be carried out in the form of face-to-face-online interviews with the general managers and human resources managers of the hotels and through semi-structured questionnaires. Purposive sampling method was chosen as the research sampling method. The data will be analyzed with descriptive analysis technique. Research findings will be presented systematically by forming the main theme, classification and subgroups. The findings were compared with the information in the literature, and the discussion and conclusion were presented. Inferences and recommendations for literature and practice are presented. According to the results of the research, digital transformation affects human resources planning qualitatively and quantitatively, and being able to successfully benefit from digital transformation in hotel businesses requires a successful human resources planning.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Hazal, E., & Mahmut, D. (2022). EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON HUMAN RESOURCES PLANNING IN HOTEL BUSINESSES. Scientific Collection «InterConf+», (24(121), 26–37. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2022.004

References

Atar, A. (2019). Dijital dönüşüm ve turizme etkileri. Turizm 4.0-dijital dönüşüm, (pp. 99-113). Detay Yayıncılık DOI: https://doi.org/10.14527/9786257052092.01

Tung, V. W. S. & Law, R. (2017). The potential for tourism and hospitality experience research in human-robot interactions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(10), 2498-2513. DOI: https://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2016-0520

Aydın, E. (2018). Türkiye’de teknolojik ilerleme ile istihdam yapısındaki değişme projeksiyonu: endüstri 4.0 bağlamında ampirik analiz. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 461-471.

Seric, M. & Gil-Saura, I. (2012). ICT, IMC, and brand equity in high-quality hotels of Dalmatia: an analysis from guest perceptions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(8), 821-851. Doi: 10.1080/19368623.2012.633211 DOI: https://doi.org/10.1080/19368623.2012.633211

Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N., Çelik, P. & Bahar, M. (2018). Turizm 4.0 – turist 5.0: insan devriminin neden endüstri devrimlerinden bir numara önde olduğuna ilişkin bakış. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(2), 1-11.

Schwertner, K. (2017). Digital transformation of business. Trakia Journal of Sciences, 15(1), 388-393. Doi: 10.15547/tjs.2017.s.01.065 DOI: https://doi.org/10.15547/tjs.2017.s.01.065

Sucu, M. (2021). Çalışanların dijitalleşme faaliyetlerine uyumu ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(77), 1458-1473. DOI: https://doi.org/10.17719/jisr.11636

Emeksiz, M. (2000). Otel işletmelerinde içsel ve dışsal bilgi sistemleri: beş yıldızlı uluslararası bir zincir otelin dışsal bilgi sistemleri ile iletişiminin incelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(1), 34-43.

Forcadell, F. J., Aracil, E. & Ubeda, F. (2020). Using reputation for corporate sustainability to tackle banks digitalization challenges. Business Strategy and The Environment, 29, 2181-2193. DOI: https://doi.org/10.1002/bse.2494

Kanberoğlu, Z. & Yıldırımçakar, İ. (2021). Türkiye'de turizm sektöründe esnek istihdam uygulamalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi, 1(2), 1-14.

Akram, W. & Kumar, R. (2017). A study on role and applications of augmented reality in tourism: its challanges and future prospects. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 8(8), 168-172. DOI: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v8i8.4633

Arsenijevic, U. & Jovic, M. (2019). Artificial Intelligence Marketing: Chatbots. International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations. 30 September 2019- 04 October, Crete, Greece, 19-22. DOI: https://doi.org/10.1109/IC-AIAI48757.2019.00010

Aydoğmuş, U. & Engin, O. (2021). Endüstri 4.0 sürecinde ağırlama sektörüne yönelik uygulamaların incelemesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 851-874. DOI: https://doi.org/10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/iausbd_v13i3013

Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul, Kariyer Yayıncılık.

Chung, N., Han, H. & Joun, Y. (2015). Tourists’ intention to visit a destination: The role of augmented reality (AR) application for a heritage site. Computers in Human Behavior, 50, 588-599. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.068

Çorumluoğlu, Ö., Asri, İ., Esen, Ö., Kalaycı, İ. & Karauğuz, G. (2008). CBS, GPS ve Dijital Fotogrametri Teknolojileri Desteğindeki TBS’leri ile Çağdaş Turizm. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 23-27.04.2008, Antalya.

Filizöz, B. & Orhan, U. (2018). İnsan kaynakları yönetimi bağlamında endüstri 4.0: bir yazın çalışması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 110-117.

Gavalas, D., Konstantopoulos, C., Mastakas, K. & Pantziou, G. (2014). Mobile recommender systems in tourism. Journal of Network and Computer Applications, 39, 319-333. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.04.006

Hjalager, A. M. (2015). 100 innovations that transformed tourism. Journal of Travel Research, 54(1), 3-21. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287513516390

Jacobsen, J. K. S. & Munar, A. M. (2012). Tourist information search and destination choice in a digital age. Tourism Management Perspectives, 1, 39-47. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2011.12.005

Kaya, İ. (2009). Otel işletmelerinde kullanılan bilgi-iletişim teknolojilerinin işletmenin farklı boyutlarında yarattığı değişimler. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 25-46.

Kounavis, C. D., Kasimati, A. E. & Zamani, E. D. (2012). Enhancing the tourism experience through mobile augmented reality: challenges and prospects. International Journal of Engineering Business Management, 4(10), 1-6. DOI: https://doi.org/10.5772/51644

Kourouthanassis, P., Boletsis, C., Bardaki, C. & Chasanidou, D. (2015). Tourists responses to mobile augmented reality travel guides: the role of emotions on adoption behavior. Pervasive and Mobile Computing, 18, 71-87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2014.08.009

Lydon, B. (2016). Industry 4.0: intelligent and flexible production. ISA InTech Magasine, 14-20.

Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57. DOI: https://doi.org/10.30794/pausbed.424955

Zlatanov, S. & Popesku, J. (2019). Current Applications of Artificial Intelligence in Tourism and Hospitality. International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. 2019, Serbia, 84-90. DOI: https://doi.org/10.15308/Sinteza-2019-84-90

Das, K. & Barman, A. (2018). Human resource information systems (HRIS) - the new role of HR in the giant data age. Advances in Economics and Business Management, 5(3), 158-162.

Met, Ö. & Erdem, B. (2006). Konaklama işletmelerinde verimliliğin ölçülmesi ve verimliliği etkileyen etkenlerin analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 53-73.

Tütüncü, Ö. & Demir, M. (2003). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları kapsamında işgücü devir hızının analizi ve Muğla bölgesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 146-169.

Pelit, E. & Çetin, A. (2020). Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi işlevi olarak insan kaynakları planlaması ve sorunlar üzerine bir değerlendirme. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 1268-1287. DOI: https://doi.org/10.33206/mjss.546642

Akbaba, A. & Kılınç, İ. (2001). Hizmet kalitesi ve turizm işletmelerinde servqual uygulamaları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2), 162-168.

Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: an Interactive Approach. California, SAGE Publications.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274. DOI: https://doi.org/10.30803/adusobed.411797

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. California, Sage Publications. DOI: https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8

Creswell, J. W. (2021). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. S. B. Demir, M. Bütün (Edt). Ankara, Siyasal Kitabevi.

Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz. Ankara, Seçkin.

Bulut, E. & Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve inovasyon göstergeleri kapsamında türkiye analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 55-77.

Muro, M., Liu, S., Whiton, J. & Kulkarni, S. (2017). Digitalization and The American Workforce. https://www.think-asia.org/handle/11540/7892. (Son erişim tarihi: 22.03.2022)

Klein, M. (2020). İşletmelerde dijital dönüşüm ve etmenleri. Journal of Business in The Digital Age, 3(1), 24-35. DOI: https://doi.org/10.46238/jobda.729499

Ermolaeva, A. (2017) Industry 4.0 And Hr in Logistics. (Yüksek Lisans Tezi, Prag Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İşletme Enstitüsü)

Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N., Çelik, P. & Bahar, M. (2018). Turizm 4.0 – turist 5.0: insan devriminin neden endüstri devrimlerinden bir numara önde olduğuna ilişkin bakış. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(2), 1-11.

Hoch, E. (2017). Top 5 Digital Transformation Challenges (and How to Overcome Them). https://www.iotforall.com/top-5-digital-transformation-challenges. (Son erişim tarihi: 29.12.2021)